08 30 32 31 031
09 72 42 28 021

08 30 32 31 031
09 72 42 28 021

طراحی لوگو با اصول گشتالت

5/5
طراحی لوگو با اصول گشتالت

طراحی لوگو با اصول گشتالت

در ابتدا مقاله طراحی لوگو با اصول گشتالت درباره ی مکتب گشتالت بدانید، مکتب ‬گشتالت: ‬یکی ‬از ‬مکاتب ‬روانشناسی ‬می باشد ‬که ‬چگونگی ‬درک بسیار کاملی از ‬اطلاعات ‬بصری ‬بوسیله ی ‬مغز ‬افراد ‬را ‬شرح ‬داده است، این مکتب روانشناسی دارای قواعد بسیار مهمی بوده است که به اصول گشتالت معروف مانده است، گشتالت ‬در ‬زبان ‬آلمانی ‘‬شکل’ ‬معنی ‬داده است؛ ‬در ‬انگلیسی، ‬کلِ ‬سازمان ‬یافته ‬می باشد و ‬در ‬زبان ‬فارسی ‬می‌توان ‬آن ‬را ‬معادل ‬مفاهیمی ‬‌از ‬قبیل ‬«‬شکل»‬، ‬«‬قالب»‬، ‬«‬هیکل»‬ ‬یا ‬«‬کل»‬ ‬قرار ‬داد نماییم.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

طراحی لوگو با اصول گشتالت ‬فرآیندهای ‬ادراکی ‬مغز ‬را ‬مورد ‬مطالعه ‬و ‬توجه ‬قرار داده است و ‬این ‬گونه ‬بیان ‬می ‬نماید ‬که ‬رفتار ‬مغز افراد به صورت کاملا ‬فطری، ‬تمایل بسیار زیادی ‬به ‬ادراک ‬موضوعات ‬بصری ‬به صورت ‬یک ‬کل ‬سازمان ‬یافته ‬خواهد داشت. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

اصول ‬گشتالت را نام ببرید؟

 • اصل ‬مجاورت (‬proximity)‬‬‬‬
 • اصل ‬تشابه (‬Similarity)‬‬‬‬
 • اصل ‬تداوم ‬یا ‬پیوستگی (‬Continuity)‬‬‬‬‬‬
 • اصل ‬بستار (‬Closure)‬‬‬‬
 • اصل ‬تصویر – ‬زمینه (‬Figure-ground)‬‬‬‬‬
 • اصل ‬تقارن (‬Symmetry)‬‬‬‬
 • اصل ‬سرنوشت ‬مشترک (‬common fate)‬‬‬‬‬
 • اصل ‬فراپوشانندگی (‬inclusiveness)‬‬‬‬
 • اصل ‬قانون ‬موازات (‬Parallelism)‬‬‬‬‬
 • اصل ‬منطقه ‬مشترک (‬Common Region)‬‬‬‬‬
 • اصل ‬عنصر ‬متصل (‬Element Connectedness)‬‬‬‬‬
 • اصل ‬مجاورت (proximity) ‬‬‬‬در طراحی لوگو

یکی ‬از ‬ساختارهایی ‬که ‬مغز ‬آن ‬را ‬یک ‬گروه ‬منسجم می داند ‬این ‬می باشید ‬که ‬اشیاء ‬یا ‬اشکال ‬نزدیک ‬به ‬هم ‬قرار ‬میگیرند که بسیار نزدیکتر بهم بنظر برسند. ‬قدرتمند ‬ترین ‬رابطها ‬ی مجاورت ‬هنگامی ‬است ‬که ‬اشیا ‬همپوشی بسیار کاملی ‬دارند، ‬در ‬این ‬حالت ‬برای ‬مغز ‬افراد هیچ شکی ‬باقی ‬نمی ‬گذارد ‬که ‬آنها ‬به ‬یکدیگر ‬تعلق بسیار محکمی ‬دارند.

‬یکی ‬از ‬شیوه ‬هایی بسیار مهم ‬دیگر ‬ایجاد ‬مجاورت ‬استفاده ‬از ‬خطوطی ‬است ‬که ‬اشیا ‬را ‬محصور ‬نمایند ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬، یکی از نمونه های بسیار بارز استفاده کردن از اصول گشتالت در طراحی لوگو و بکارگیری اصل مجاورت، ‬لوگوی ‬شرکت ‬یونیلیور می باشد.‬‬‬

بیشتر بخوانید مقاله طراحی لوگو با اصول گشتالت ؟ : قیمت طراحی لوگو

طراحی لوگو با اصول گشتالت
 • اصل ‬تشابه Similarity

اشتراک ‬در ‬مشخصه ‬های عناصر ‬بصری ‬به ‬صورت ‬خود ‬به ‬خودی ‬روابط بسیار قوی و یکدستی را برقرار ‬می ‬کند. ‬ هر ‬قدر ‬اشیا ‬شبیه ‬تر ‬باشند، ‬بیشتر ‬امکان ‬آن ‬وجود ‬خواهد داشت ‬که ‬به ‬عنوان ‬یک ‬گروهی بسیار منجسم ‬دیده ‬شوند. ‬قابل ‬ذکر ‬می باشد ‬تشابه ‬بر ‬اساس ‬شکل ‬اشیا ‬می باشد ‬نه ‬بر ‬اساس ‬چیستی ‬آنها. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬تشابه ‬می ‬تواند ‬در ‬مواردی ‬همچون ‬اندازه، ‬رنگ ‬و ‬شکل ‬در ‬نظر ‬گرفته ‬شود.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ یکی از نمونه های بسیار بارز آن استفاده گشتالت در طراحی لوگو اصل تشابه، ‬لوگو ‬شرکت ‬آوودی می باشد.

 • اصل ‬تداوم Continuity

یکی ‬دیگر ‬از ‬قواعد بسیار موردپسند ‬که ‬از ‬فرآیند ‬گروه ‬بندی ‬کردن ‬عناصر ‬بصری ‬ ‬مغز افراد ‬پرده ‬برداشته است استفاده کردن از قاعده ‬تداوم ‬می باشد.‬ وقتی ‬که ‬چشم افراد ‬شروع ‬به ‬دنبال ‬کردن ‬عنصری ‬در ‬تصویر ‬می ‬نماید، ‬این ‬دنبال ‬کردن ‬در ‬مسیر ‬تا ‬رسیدن ‬به ‬عنصر ‬دیگری ‬ادامه ‬خواهد داشت. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ جهت ‬نگاه ‬چشم ‬فردی ‬که ‬در ‬طراحی ‬اثر ‬هنری ‬موجود می باشد ‬بسیار ‬تعیین ‬کننده ‬خواهد بود. ‬ ‬بصورت ‬ذاتی ‬چشم ‬انسان ‬از ‬چپ ‬به ‬راست ‬و ‬از ‬بالا ‬به ‬پایین ‬موضوعات ‬را ‬خواهد دید، ‬البته ‬این ‬موضوع ‬بسته ‬به ‬زبان ‬هایی بسیار ‬مختلف ‬و ‬جهت ‬نوشتاری ‬آن ‬ها ‬ ‬متفاوت می ‬باشد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ یکی از نمونه های بارز استفاده گشتالت در طراحی لوگو و بکارگیری اصل تداوم، ‬آرم ‬شرکت کوکاکولا می باشد.

 • اصل ‬بستار Closure

از بهترین و جذاب ترین اصول گشتالت می توانید به اصل بستار اشاره ای داشته باشیم. بر ‬مبنای ‬این ‬اصل ‬از ‬نظریه ی روانشناسی ‬گشتالت، ‬اگر ‬بخشی ‬از ‬تصویر ‬یک ‬شکل ‬پوشانده ‬شده ‬یا ‬جا ‬افتاده ‬باشد، ‬ذهن ‬افراد بصورتی بسیار ‬خودکار ‬آن ‬را ‬به زیبایی تمام تر کامل ‬می‌نماید ‬و ‬به ‬صورت ‬یک ‬شکل ‬کامل ‬خواهد دید؛ ‬به ‬بیانی ‬دیگر، ‬چشم ‬افراد ‬سعی ‬می نماید ‬اشکال بسیار ‬ناقص و ‬ بسیار ناتمام ‬را ‬ ‬کامل ‬و ‬یکپارچه ‬ببیند،‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ هرچقدر ‬این ‬اشکال بسیار ساده ‬تر ‬و ‬شناخته ‬شده ‬تر بوده ‬باشد ‬مغز افراد بسیار ‬سریعتر ‬می ‬تواند ‬آن ‬را ‬کامل ‬و ‬به ‬یاد ‬بیاورد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ یکی از شاهکارهای اثر گشتالت در طراحی لوگو و نمایش دادن قدرت اصول گشتالت در آثار هنری مخصوصا اصل بستار، لوگوی فدکس ‬است.

بیشتر بخوانید مقاله طراحی لوگو با اصول گشتالت ؟ : طراحی لوگو حرفه ای اصفهان

طراحی لوگو با اصول گشتالت

 • اصل ‬تصویر یا ‬زمینه Figure-ground ‬‬‬‬‬‬

شکل – ‬زمینه ‬را ‬فضای ‬مثبت ‬و ‬منفی ‬نیز نام خواهند داد. ‬خوانش ‬یک ‬تصویر ‬از ‬طریق ‬تضاد ‬میان ‬شکل ‬و ‬زمینه ‬انجام خواهد گرفت؛ ‬فضای ‬مثبت ‬ ‬بخشی می باشد ‬از ‬تصویر ‬ ‬که ‬بیشترین ‬توجه ‬را ‬دریافت ‬می ‬نماید ‬و ‬منفی ‬به ‬فضای ‬دربرگیرنده ‬فضای ‬مثبت ‬اطلاق ‬خواهد شد. هنگامی که ‬تصویر ‬و ‬زمینه ‬هر ‬دو ‬شکل ‬مستقل ‬و ‬قابل ‬تشخیصی را ‬تداعی ‬نمایند ‬میتوانید تصویر-‬زمینه ‬بسیار هوشمندانه ‬و ‬خلاقانه ‬طراحی نمایید. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬در ‬مواردی ‬تشخیص دادن ‬میان ‬شکل ‬و ‬زمینه ‬بسیار ‬سخت ‬خواهد بود؛ اشکال ‬دو ‬هویتی ‬از ‬این ‬گونه ‬می باشند، ‬اشکال ‬دو ‬هویتی، ‬اشکالی می باشند ‬که ‬در ‬آنها ‬شکل ‬و ‬زمینه ‬به ‬صورتی ‬مداوم ‬جای ‬خود ‬را ‬عوض ‬می‌نمایند ‬زیرا: ‬دارای ‬خصوصیات ‬و ‬امکاناتی بسیار ‬مشابه ‬هم‌می باشند.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ اما ‬معروف‌ترین ‬شکل ‬دو ‬هویتی ‬گلدان ‬روبین ‬یا ‬نیمرخ ‬پیترو ‬پاول ‬روبین ‬می باشند. ‬«‬در ‬گلدان ‬روبین، ‬مثبت ‬و ‬منفی ‬بودن ‬قسمت‌های ‬شکل ‬با ‬یکدیگر ‬تعویض ‬می‌ گردند ‬و ‬بستگی ‬دارد ‬که ‬به ‬گلدان ‬توجه ‬کنیم ‬یا ‬به ‬دو ‬نیمرخ ‬که ‬روبه‌روی ‬یک دیگر می باشند.

 • اصل ‬تقارن Symmetry

در ‬راستای ‬درک ‬ ‬چگونه ‬مغز ‬افراد ‬عناصر ‬بصری ‬را ‬بسیار ساده ‬سازی ‬می ‬نماید ‬روشی ‬ ‬وجود ‬خواهد داشت، ‬مغز ‬افراد ‬اشیا را کاملا ‬متقارن ‬فرض ‬می ‬نماید ‬و ‬انتظار ‬دارد ‬از ‬نقطه ‬ای ‬به ‬مرکزیت ‬تصویر ‬این ‬تقارن ‬موجود ‬باشد. ‬ وقتی ‬که ‬دو ‬عنصر ‬بسیار متقارن ‬به ‬یکدیگر هیچگونه ‬ارتباطی ‬ندارند، ‬ذهن ‬آن ‬ها ‬را ‬به ‬یکدیگر ‬مرتبط ‬می ‬سازد ‬تا ‬طراحی بسیار منسجمی ‬ایجاد ‬نمایند.

 • سرنوشت ‬مشترک common fate

این ‬اصل ‬به ‬تحرک ‬و ‬جنبش ‬عناصر بصری ‬موجود ‬در ‬یک ‬گشتالت ‬مربوط می باشند. ‬بر ‬این ‬اساس ‬اگر ‬در ‬یک ‬ساختار کاملا بصری، ‬عناصری ‬که ‬با ‬هم ‬در ‬یک ‬راستا ‬به ‬جنبش ‬و ‬حرکت ‬باشند، ‬یک ‬گروهی بسیار ‬واحد ‬یا ‬یک ‬مجموعه ‬ای توسط ‬مغز ‬افراد ‬دیده خواهد شد، این ‬اصل ‬را ‬به ‬صورت بسیار ‬ساده ‬می ‬توانید ‬در ‬طراحی ‬آرم ‬شرکت ‬فروش ‬لوازم ‬ورزشی ‬کلومبیا ‬مشاهده ‬نمایید. برند کلمبیا نیز از اصول گشتالت در طراحی نماد خود استفاده ی بسیار زیادی کرده است‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬.

بیشتر بخوانید مقاله طراحی لوگو با اصول گشتالت ؟ : قیمت طراحی لوگو در اصفهان

طراحی لوگو با اصول گشتالت
 • اصل ‬فراپوشانندگی inclusiveness

‬گشتالت های بسیار ‬بزرگ‌تر ‬ممکن خواهد بود ‬از ‬چندین ‬گشتالت بسیار ‬کوچک ‬تشکیل شده باشند ‬که ‬زیرمجموعه‌هایی ‬برای ‬گشتالت‌های ‬بزرگ‌تر به حساب بیاید، در ‬این ‬صورت ‬گشتالت‌های بسیار ‬کوچک‌تر ‬تحت ‬الشعاع ‬گشتالت‌های بسیار ‬بزرگ‌تر ‬قرار خواهند گرفت، این ‬گشتالت ‬بزرگ‌تر ‬از ‬پراگنانس بسیار ‬قوی ‬تری ‬نسبت ‬به ‬گشتالت‌های ‬کوچک‌تر ‬است.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

یکی دیگر از آثار گشتالت در طراحی لوگو، لوگو جنرال الکتریک می باشد که ‬اصل فراپوشانندگی در آن رعایت شده است. ‬دو ‬حرف ‬g ‬و ‬e ‬دو ‬حرفی می باشند ‬که ‬یک ‬گشتالت ‬را ‬تشکیل داده اند ولی ‬تحت ‬الشعاع ‬گشتالت ‬بزرگتر ‬یعنی ‬دایره ‬آبی ‬با ‬موج ‬های ‬چرخشی ‬قرار گرفته است.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

 • اصل ‬موازات Parallelism

یکی ‬دیگر ‬از ‬روش ‬های بسیار ‬ساده ‬سازی ‬مغز افراد ، ‬تشابه ‬زاویه ای می باشد. بر ‬این ‬مبنایی که گفته شد ‬عناصری ‬که ‬زاویه های ‬بسیار ‬نزدیکی ‬و ‬مشابهی ‬با ‬هم ‬دارند، ‬از ‬دید ‬مغز افراد، ‬به ‬عنوان ‬یک ‬گروه ‬شناخته شده اند. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ یکی دیگر از آثار گشتالت در طراحی لوگو، لوگو ویرجین می باشد که ‬اصل موازات رعایت شده است‬

 • اصل ‬منطقه ‬مشترک Common Region

هنگامی که ‬چند ‬عنصر ‬بصری ‬را ‬در ‬یک ‬ناحیه و یا یک قسمتی را ‬مشاهده ‬می نماییم، ‬مغز ‬افراد ‬آنها ‬را ‬در ‬یک ‬گروه ‬بندی ‬قرار می دهد ‬و ‬با ‬یکدیگر ‬مرتبط ‬می پندارد. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

 • اصل ‬عنصر ‬متصل Element Connectedness

یکی ‬دیگر از اصول گشتالت که سازوکارهای بسیار مختلفی می باشد ‬گروه ‬بندی ‬مغز ‬افراد ‬برای ‬ساده ‬سازی ‬و ‬درک ‬عناصر ‬بصری را فاش می نماید، اصل عنصر متصل می باشد. ‬مغز ‬افراد ‬عناصری ‬را ‬که ‬به ‬یکدیگر ‬متصل ‬شده ‬باشند ‬را ‬یکی می پندارد، یکی دیگر از آثار گشتالت در طراحی لوگو، نماد شرکت نستله می باشد که ‬اصل عنصر متصل رعایت شده است.‬

نقش آبرنگ بهنرین موسسه در انجام طراحی لوگوی سایت برای کسب و کار شما است، با ما حرفه ای بدرخشید!

آدرس :

اصفهان ، خیابان اشراق شمالی ، نبش کوچه 5، مجتمع الهیه ، طبقه 4 ، واحد 401

شماره های تماس :

31323008-9 – 031
09132127209 ، 09132664095

بیشتر بخوانید مقاله طراحی لوگو با اصول گشتالت ؟ : طراحی لوگو در اصفهان

فهرست مطالب این مقاله

LinkedIn
Twitter
Telegram
WhatsApp

برای دریافت مشاوره رایگان ، متناسب با سلیقه  و نیازتان از راه های ارتباطی زیر استفاده کنید:

تماس با مشاوران نقش آبرنگ

031-31323008

تماس با متخصص دیجیتال مارکتینگ

09132664095

تماس با متخصص طراحی و چاپ و تبلیغات محیطی

09132127209

برای برقراری ارتباط سریع در واتس اپ ، با انتخاب بخش مورد نظر پیام خود را ارسال کنید