مشاوره

مشاوره

طراحی لوگو با اصول گشتالت

5/5
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
طراحی لوگو با اصول گشتالت

طراحی لوگو با اصول گشتالت

در ابتدا مقاله طراحی لوگو با اصول گشتالت درباره ی مکتب گشتالت بدانید، مکتب ‬گشتالت: ‬یکی ‬از ‬مکاتب ‬روانشناسی ‬می باشد ‬که ‬چگونگی ‬درک بسیار کاملی از ‬اطلاعات ‬بصری ‬بوسیله ی ‬مغز ‬افراد ‬را ‬شرح ‬داده است، این مکتب روانشناسی دارای قواعد بسیار مهمی بوده است که به اصول گشتالت معروف مانده است، گشتالت ‬در ‬زبان ‬آلمانی ‘‬شکل’ ‬معنی ‬داده است؛ ‬در ‬انگلیسی، ‬کلِ ‬سازمان ‬یافته ‬می باشد و ‬در ‬زبان ‬فارسی ‬می‌توان ‬آن ‬را ‬معادل ‬مفاهیمی ‬‌از ‬قبیل ‬«‬شکل»‬، ‬«‬قالب»‬، ‬«‬هیکل»‬ ‬یا ‬«‬کل»‬ ‬قرار ‬داد نماییم.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

طراحی لوگو با اصول گشتالت ‬فرآیندهای ‬ادراکی ‬مغز ‬را ‬مورد ‬مطالعه ‬و ‬توجه ‬قرار داده است و ‬این ‬گونه ‬بیان ‬می ‬نماید ‬که ‬رفتار ‬مغز افراد به صورت کاملا ‬فطری، ‬تمایل بسیار زیادی ‬به ‬ادراک ‬موضوعات ‬بصری ‬به صورت ‬یک ‬کل ‬سازمان ‬یافته ‬خواهد داشت. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

اصول ‬گشتالت را نام ببرید؟

 • اصل ‬مجاورت (‬proximity)‬‬‬‬
 • اصل ‬تشابه (‬Similarity)‬‬‬‬
 • اصل ‬تداوم ‬یا ‬پیوستگی (‬Continuity)‬‬‬‬‬‬
 • اصل ‬بستار (‬Closure)‬‬‬‬
 • اصل ‬تصویر – ‬زمینه (‬Figure-ground)‬‬‬‬‬
 • اصل ‬تقارن (‬Symmetry)‬‬‬‬
 • اصل ‬سرنوشت ‬مشترک (‬common fate)‬‬‬‬‬
 • اصل ‬فراپوشانندگی (‬inclusiveness)‬‬‬‬
 • اصل ‬قانون ‬موازات (‬Parallelism)‬‬‬‬‬
 • اصل ‬منطقه ‬مشترک (‬Common Region)‬‬‬‬‬
 • اصل ‬عنصر ‬متصل (‬Element Connectedness)‬‬‬‬‬
 • اصل ‬مجاورت (proximity) ‬‬‬‬در طراحی لوگو

یکی ‬از ‬ساختارهایی ‬که ‬مغز ‬آن ‬را ‬یک ‬گروه ‬منسجم می داند ‬این ‬می باشید ‬که ‬اشیاء ‬یا ‬اشکال ‬نزدیک ‬به ‬هم ‬قرار ‬میگیرند که بسیار نزدیکتر بهم بنظر برسند. ‬قدرتمند ‬ترین ‬رابطها ‬ی مجاورت ‬هنگامی ‬است ‬که ‬اشیا ‬همپوشی بسیار کاملی ‬دارند، ‬در ‬این ‬حالت ‬برای ‬مغز ‬افراد هیچ شکی ‬باقی ‬نمی ‬گذارد ‬که ‬آنها ‬به ‬یکدیگر ‬تعلق بسیار محکمی ‬دارند.

‬یکی ‬از ‬شیوه ‬هایی بسیار مهم ‬دیگر ‬ایجاد ‬مجاورت ‬استفاده ‬از ‬خطوطی ‬است ‬که ‬اشیا ‬را ‬محصور ‬نمایند ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬، یکی از نمونه های بسیار بارز استفاده کردن از اصول گشتالت در طراحی لوگو و بکارگیری اصل مجاورت، ‬لوگوی ‬شرکت ‬یونیلیور می باشد.‬‬‬

بیشتر بخوانید مقاله طراحی لوگو با اصول گشتالت ؟ : قیمت طراحی لوگو

طراحی لوگو با اصول گشتالت
 • اصل ‬تشابه Similarity

اشتراک ‬در ‬مشخصه ‬های عناصر ‬بصری ‬به ‬صورت ‬خود ‬به ‬خودی ‬روابط بسیار قوی و یکدستی را برقرار ‬می ‬کند. ‬ هر ‬قدر ‬اشیا ‬شبیه ‬تر ‬باشند، ‬بیشتر ‬امکان ‬آن ‬وجود ‬خواهد داشت ‬که ‬به ‬عنوان ‬یک ‬گروهی بسیار منجسم ‬دیده ‬شوند. ‬قابل ‬ذکر ‬می باشد ‬تشابه ‬بر ‬اساس ‬شکل ‬اشیا ‬می باشد ‬نه ‬بر ‬اساس ‬چیستی ‬آنها. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬تشابه ‬می ‬تواند ‬در ‬مواردی ‬همچون ‬اندازه، ‬رنگ ‬و ‬شکل ‬در ‬نظر ‬گرفته ‬شود.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ یکی از نمونه های بسیار بارز آن استفاده گشتالت در طراحی لوگو اصل تشابه، ‬لوگو ‬شرکت ‬آوودی می باشد.

 • اصل ‬تداوم Continuity

یکی ‬دیگر ‬از ‬قواعد بسیار موردپسند ‬که ‬از ‬فرآیند ‬گروه ‬بندی ‬کردن ‬عناصر ‬بصری ‬ ‬مغز افراد ‬پرده ‬برداشته است استفاده کردن از قاعده ‬تداوم ‬می باشد.‬ وقتی ‬که ‬چشم افراد ‬شروع ‬به ‬دنبال ‬کردن ‬عنصری ‬در ‬تصویر ‬می ‬نماید، ‬این ‬دنبال ‬کردن ‬در ‬مسیر ‬تا ‬رسیدن ‬به ‬عنصر ‬دیگری ‬ادامه ‬خواهد داشت. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ جهت ‬نگاه ‬چشم ‬فردی ‬که ‬در ‬طراحی ‬اثر ‬هنری ‬موجود می باشد ‬بسیار ‬تعیین ‬کننده ‬خواهد بود. ‬ ‬بصورت ‬ذاتی ‬چشم ‬انسان ‬از ‬چپ ‬به ‬راست ‬و ‬از ‬بالا ‬به ‬پایین ‬موضوعات ‬را ‬خواهد دید، ‬البته ‬این ‬موضوع ‬بسته ‬به ‬زبان ‬هایی بسیار ‬مختلف ‬و ‬جهت ‬نوشتاری ‬آن ‬ها ‬ ‬متفاوت می ‬باشد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ یکی از نمونه های بارز استفاده گشتالت در طراحی لوگو و بکارگیری اصل تداوم، ‬آرم ‬شرکت کوکاکولا می باشد.

 • اصل ‬بستار Closure

از بهترین و جذاب ترین اصول گشتالت می توانید به اصل بستار اشاره ای داشته باشیم. بر ‬مبنای ‬این ‬اصل ‬از ‬نظریه ی روانشناسی ‬گشتالت، ‬اگر ‬بخشی ‬از ‬تصویر ‬یک ‬شکل ‬پوشانده ‬شده ‬یا ‬جا ‬افتاده ‬باشد، ‬ذهن ‬افراد بصورتی بسیار ‬خودکار ‬آن ‬را ‬به زیبایی تمام تر کامل ‬می‌نماید ‬و ‬به ‬صورت ‬یک ‬شکل ‬کامل ‬خواهد دید؛ ‬به ‬بیانی ‬دیگر، ‬چشم ‬افراد ‬سعی ‬می نماید ‬اشکال بسیار ‬ناقص و ‬ بسیار ناتمام ‬را ‬ ‬کامل ‬و ‬یکپارچه ‬ببیند،‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ هرچقدر ‬این ‬اشکال بسیار ساده ‬تر ‬و ‬شناخته ‬شده ‬تر بوده ‬باشد ‬مغز افراد بسیار ‬سریعتر ‬می ‬تواند ‬آن ‬را ‬کامل ‬و ‬به ‬یاد ‬بیاورد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ یکی از شاهکارهای اثر گشتالت در طراحی لوگو و نمایش دادن قدرت اصول گشتالت در آثار هنری مخصوصا اصل بستار، لوگوی فدکس ‬است.

بیشتر بخوانید مقاله طراحی لوگو با اصول گشتالت ؟ : طراحی لوگو حرفه ای اصفهان

طراحی لوگو با اصول گشتالت

 • اصل ‬تصویر یا ‬زمینه Figure-ground ‬‬‬‬‬‬

شکل – ‬زمینه ‬را ‬فضای ‬مثبت ‬و ‬منفی ‬نیز نام خواهند داد. ‬خوانش ‬یک ‬تصویر ‬از ‬طریق ‬تضاد ‬میان ‬شکل ‬و ‬زمینه ‬انجام خواهد گرفت؛ ‬فضای ‬مثبت ‬ ‬بخشی می باشد ‬از ‬تصویر ‬ ‬که ‬بیشترین ‬توجه ‬را ‬دریافت ‬می ‬نماید ‬و ‬منفی ‬به ‬فضای ‬دربرگیرنده ‬فضای ‬مثبت ‬اطلاق ‬خواهد شد. هنگامی که ‬تصویر ‬و ‬زمینه ‬هر ‬دو ‬شکل ‬مستقل ‬و ‬قابل ‬تشخیصی را ‬تداعی ‬نمایند ‬میتوانید تصویر-‬زمینه ‬بسیار هوشمندانه ‬و ‬خلاقانه ‬طراحی نمایید. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬در ‬مواردی ‬تشخیص دادن ‬میان ‬شکل ‬و ‬زمینه ‬بسیار ‬سخت ‬خواهد بود؛ اشکال ‬دو ‬هویتی ‬از ‬این ‬گونه ‬می باشند، ‬اشکال ‬دو ‬هویتی، ‬اشکالی می باشند ‬که ‬در ‬آنها ‬شکل ‬و ‬زمینه ‬به ‬صورتی ‬مداوم ‬جای ‬خود ‬را ‬عوض ‬می‌نمایند ‬زیرا: ‬دارای ‬خصوصیات ‬و ‬امکاناتی بسیار ‬مشابه ‬هم‌می باشند.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ اما ‬معروف‌ترین ‬شکل ‬دو ‬هویتی ‬گلدان ‬روبین ‬یا ‬نیمرخ ‬پیترو ‬پاول ‬روبین ‬می باشند. ‬«‬در ‬گلدان ‬روبین، ‬مثبت ‬و ‬منفی ‬بودن ‬قسمت‌های ‬شکل ‬با ‬یکدیگر ‬تعویض ‬می‌ گردند ‬و ‬بستگی ‬دارد ‬که ‬به ‬گلدان ‬توجه ‬کنیم ‬یا ‬به ‬دو ‬نیمرخ ‬که ‬روبه‌روی ‬یک دیگر می باشند.

 • اصل ‬تقارن Symmetry

در ‬راستای ‬درک ‬ ‬چگونه ‬مغز ‬افراد ‬عناصر ‬بصری ‬را ‬بسیار ساده ‬سازی ‬می ‬نماید ‬روشی ‬ ‬وجود ‬خواهد داشت، ‬مغز ‬افراد ‬اشیا را کاملا ‬متقارن ‬فرض ‬می ‬نماید ‬و ‬انتظار ‬دارد ‬از ‬نقطه ‬ای ‬به ‬مرکزیت ‬تصویر ‬این ‬تقارن ‬موجود ‬باشد. ‬ وقتی ‬که ‬دو ‬عنصر ‬بسیار متقارن ‬به ‬یکدیگر هیچگونه ‬ارتباطی ‬ندارند، ‬ذهن ‬آن ‬ها ‬را ‬به ‬یکدیگر ‬مرتبط ‬می ‬سازد ‬تا ‬طراحی بسیار منسجمی ‬ایجاد ‬نمایند.

 • سرنوشت ‬مشترک common fate

این ‬اصل ‬به ‬تحرک ‬و ‬جنبش ‬عناصر بصری ‬موجود ‬در ‬یک ‬گشتالت ‬مربوط می باشند. ‬بر ‬این ‬اساس ‬اگر ‬در ‬یک ‬ساختار کاملا بصری، ‬عناصری ‬که ‬با ‬هم ‬در ‬یک ‬راستا ‬به ‬جنبش ‬و ‬حرکت ‬باشند، ‬یک ‬گروهی بسیار ‬واحد ‬یا ‬یک ‬مجموعه ‬ای توسط ‬مغز ‬افراد ‬دیده خواهد شد، این ‬اصل ‬را ‬به ‬صورت بسیار ‬ساده ‬می ‬توانید ‬در ‬طراحی ‬آرم ‬شرکت ‬فروش ‬لوازم ‬ورزشی ‬کلومبیا ‬مشاهده ‬نمایید. برند کلمبیا نیز از اصول گشتالت در طراحی نماد خود استفاده ی بسیار زیادی کرده است‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬.

بیشتر بخوانید مقاله طراحی لوگو با اصول گشتالت ؟ : قیمت طراحی لوگو در اصفهان

طراحی لوگو با اصول گشتالت
 • اصل ‬فراپوشانندگی inclusiveness

‬گشتالت های بسیار ‬بزرگ‌تر ‬ممکن خواهد بود ‬از ‬چندین ‬گشتالت بسیار ‬کوچک ‬تشکیل شده باشند ‬که ‬زیرمجموعه‌هایی ‬برای ‬گشتالت‌های ‬بزرگ‌تر به حساب بیاید، در ‬این ‬صورت ‬گشتالت‌های بسیار ‬کوچک‌تر ‬تحت ‬الشعاع ‬گشتالت‌های بسیار ‬بزرگ‌تر ‬قرار خواهند گرفت، این ‬گشتالت ‬بزرگ‌تر ‬از ‬پراگنانس بسیار ‬قوی ‬تری ‬نسبت ‬به ‬گشتالت‌های ‬کوچک‌تر ‬است.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

یکی دیگر از آثار گشتالت در طراحی لوگو، لوگو جنرال الکتریک می باشد که ‬اصل فراپوشانندگی در آن رعایت شده است. ‬دو ‬حرف ‬g ‬و ‬e ‬دو ‬حرفی می باشند ‬که ‬یک ‬گشتالت ‬را ‬تشکیل داده اند ولی ‬تحت ‬الشعاع ‬گشتالت ‬بزرگتر ‬یعنی ‬دایره ‬آبی ‬با ‬موج ‬های ‬چرخشی ‬قرار گرفته است.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

 • اصل ‬موازات Parallelism

یکی ‬دیگر ‬از ‬روش ‬های بسیار ‬ساده ‬سازی ‬مغز افراد ، ‬تشابه ‬زاویه ای می باشد. بر ‬این ‬مبنایی که گفته شد ‬عناصری ‬که ‬زاویه های ‬بسیار ‬نزدیکی ‬و ‬مشابهی ‬با ‬هم ‬دارند، ‬از ‬دید ‬مغز افراد، ‬به ‬عنوان ‬یک ‬گروه ‬شناخته شده اند. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ یکی دیگر از آثار گشتالت در طراحی لوگو، لوگو ویرجین می باشد که ‬اصل موازات رعایت شده است‬

 • اصل ‬منطقه ‬مشترک Common Region

هنگامی که ‬چند ‬عنصر ‬بصری ‬را ‬در ‬یک ‬ناحیه و یا یک قسمتی را ‬مشاهده ‬می نماییم، ‬مغز ‬افراد ‬آنها ‬را ‬در ‬یک ‬گروه ‬بندی ‬قرار می دهد ‬و ‬با ‬یکدیگر ‬مرتبط ‬می پندارد. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

 • اصل ‬عنصر ‬متصل Element Connectedness

یکی ‬دیگر از اصول گشتالت که سازوکارهای بسیار مختلفی می باشد ‬گروه ‬بندی ‬مغز ‬افراد ‬برای ‬ساده ‬سازی ‬و ‬درک ‬عناصر ‬بصری را فاش می نماید، اصل عنصر متصل می باشد. ‬مغز ‬افراد ‬عناصری ‬را ‬که ‬به ‬یکدیگر ‬متصل ‬شده ‬باشند ‬را ‬یکی می پندارد، یکی دیگر از آثار گشتالت در طراحی لوگو، نماد شرکت نستله می باشد که ‬اصل عنصر متصل رعایت شده است.‬

نقش آبرنگ بهنرین موسسه در انجام طراحی لوگوی سایت برای کسب و کار شما است، با ما حرفه ای بدرخشید!

آدرس :

اصفهان ، خیابان اشراق شمالی ، نبش کوچه 5، مجتمع الهیه ، طبقه 4 ، واحد 401

شماره های تماس :

31323008-9 – 031
09132127209 ، 09132664095

بیشتر بخوانید مقاله طراحی لوگو با اصول گشتالت ؟ : طراحی لوگو در اصفهان

فهرست مطالب این مقاله

اشتراک گذاری در linkedin
LinkedIn
اشتراک گذاری در twitter
Twitter
اشتراک گذاری در telegram
Telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
WhatsApp

دسترسی سریع

مشاوره

ارتباط مستقیم

اگر پس از بررسی صفحه مورد نظر همچنان سوالاتی دارید که نیاز به پاسخ دارند می توانید همین حالا با شماره های 31323008-031 یا 09132127209 تماس بگیرید.

عموما امور تبلیغاتی برای هر شخص و سازمان به صورت اختصاصی و متناسب با نیاز اجرا می شوند به همین دلیل برای دریافت قیمت دقیق خدمت مورد نظر با پشتیبانی سایت در ارتباط باشید.

برای دریافت مشاوره رایگان ، متناسب با سلیقه  و نیازتان از راه های ارتباطی زیر استفاده کنید:

تماس با مشاوران نقش آبرنگ

031-31323008

تماس با متخصص دیجیتال مارکتینگ

09132664095

تماس با متخصص طراحی و چاپ و تبلیغات محیطی

09132127209

برای دریافت مشاوره رایگان ، متناسب با سلیقه  و نیازتان از راه های ارتباطی زیر استفاده کنید:

تماس با مشاوران نقش آبرنگ

031-31323008

تماس با متخصص دیجیتال مارکتینگ

09132664095

تماس با متخصص طراحی و چاپ و تبلیغات محیطی

09132127209