08 30 32 31 031
09 72 42 28 021

اصول طراحی لوگو لباس و پوشاک

5/5
اصول طراحی لوگو لباس و پوشاک آقایان

اصول طراحی لوگو لباس و پوشاک

رعایت اصول طراحی لوگو لباس و پوشاک، به میزان انتخاب نوع پارچه، دوخت لباس و مهارت خیاط بااهمیت است. نکات این مقاله مشمول پوشاک مردانه، زنانه و بچگانه مي شود. آیا حیف نیست پس از آن همه زحمت برای تهیه پوشاک فاخر، مردم برند شما را نشناسند؟ لوگو ﻟﺒﺎس ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه هویت ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ روی اﻗﻼم مختلف البسه اﺳﺘﻔﺎده می‌شود ﺗﺎ آن را از رﻗﺒﺎی شرکت مربوطه ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮐﻨﺪ. لوگو ﺑﺎﯾﺪ ارزش‌های اﺻﻠﯽ ﺑﺮﻧﺪ را ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﺪ، ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد آن را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻫﺪف ﺟﺬاب ﺑﺎﺷﺪ.

طراحی صحیح لوگو لباس و پوشاک رسمی و مجلسی با رعایت برخی نکات موفقیت آمیز خواهد بود. اهمیت این نکات در طراحی لوگو پوشاک ما را بر آن داشته است که در ادامه به معرفی و بررسی آن ها بپردازیم.

اهمیت و انگیزه طراحی لوگو لباس و پوشاک

جالب اینجاست که نوعی از لباس و پوشاک با استفاده روزانه کمتر که در دسته لباس های مجلسی و رسمی برای مردان و زنان جای می گیرند، در مقایسه با دیگر انواع پوشاک از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و از همین رو برند سازی و طراحی لوگو پوشاک برای آن ها ضروری و غیر قابل چشم پوشی است. شاید اصلی ترین دلیل این اهمیت قیمت بسیار بالای این نوع لباس ها است  و همچنین از جمله مهم ترین مواردی است که موجب موفقیت فروش این نوع لباس ها می شود. در کل شرکت ها یا کسب و کارهای کوچک و بزرگ تولیدی یا بازرگانی پوشاک می توانند با استفاده از ابزارهای تبلیغاتی و همچنین طراحی لوگو پوشاک حرفه ای کاری کنند تا:

 • از کیفیت محصولاتشان بیشتر و بهتر آگاه شوند.

 • با آن ها و خدماتشان بیشتر آشنا شوند.

 • مردم جامعه آن ها را از بین رقبا شناسایی کنند.

 • آن ها را به دیگران معرفی کنند.

 • به آن ها اطمینان پیدا کنند.

 • از خدمات و یا محصولاتشان خریداری و استفاده کنند.

بیشتر بخوانید اصول طراحی لوگو لباس و پوشاک : قیمت طراحی لوگو در اصفهان
اصول طراحی لوگو لباس و پوشاک بانوان

اصول طراحی لوگو لباس و پوشاک

استفاده از لوگوهای تصویری یکی از مهم ترین نکاتی است که باید در زمینه طراحی لوگو پوشاک مورد استفاده قرار بگیرد. از اصول زیر در طراحی مناسب کمک بگیرید.

 • ترکیب لوگو نوشتاری و تصویری

پراستفاده ترین نوع لوگو و نشانه در حوزه تولیدی پوشاک، لوگو نوشتاری یا همان لوگوتایپ است. استفاده از لوگوهای تصویری و نوشتاری شرایطی را مهیا می کند که مخاطب با دیدن لوگوی مذکور به نوع کسب و کار شما پی ببرد. بدون شک به هر اندازه طراحی لوگو پوشاک به نوع فعالیت شما نزدیک تر باشد، احتمال این که فرد به محصول مورد نظر گرایش پیدا کرده و آن را خریداری نماید، بیشتر می شود.

 • طراحی لوگو لاکچری

قصد اصلی طراح از به کارگیری این دسته از نمادها در طراحی لوگو پوشاک این است که محصول تولیدی را گران قیمت و در عین حال لوکس نشان داده و با القای این حس به مشتریان آن ها را وادار به خرید نمایند. مثلا در مورد پوشاک مردانه، نمادهایی نظیر تاج طلایی رنگ یا شمس طلا را مورد استفاده قرار می دهند.

 • قابل استفاده در همه جا

ﻃﺮاﺣﯽ ﻟﻮﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺎره ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ در بخش‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ لیبل‌ ﻟﺒﺎس، وب‌سایت و یا شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد، ﻣﻬﻢ اﺳﺖ. به طور کلی، ﺳﺎدﮔﯽ و اﺻﺎﻟﺖ ﮐﻠﯿﺪ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻮﻓﻖ لوگو ﻟﺒﺎس اﺳﺖ.

 • ترکیب سلیقه و تجربه

اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮓﻫﺎ، تصاویر و ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ می‌تواند ﮐﻤﮏ زﯾﺎدی ﺑﻪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ لوگو ﻗﻮی و ﻣﻮﺛﺮ ﮐﻨﺪ. ﻧﻮع ﻗﻠﻢ و سایز اﻧﺘﺨﺎبی می‌تواند ﺑﻪ اﺣﺴﺎس و ﭘﯿﺎم ﮐﻠﯽ ﻟﻮﮔﻮ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ. لوگوهای ﻣﺨﺘﻠﻒ می‌توانند اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰﻧﺪ و ﺳﻄﻮح متنوعی از اﻋﺘﺒﺎر و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ را برای برند شما اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، ﯾﮏ ﻓﻮﻧﺖ شارپ،‌ موجب ایجاد یک لوگوی مدرن خواهد شد.

 • ساده و خاص

ﯾﮏ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯿﻨﯿﻤﺎل و ﺟﺎوداﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رنگ‌های ﺗﮏ رﻧﮓ و ﻓﻮﻧﺖ ﺷﯿﮏ می‌تواند ﺑﺮای آرم ﻣﺰون ﻟﺒﺎس ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ. شماری از ﻣﻌﺮوفﺗﺮﯾﻦ لوگو‌های ﻣﺰون ﻟﺒﺎس ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از CC درهم ﭘﯿﭽﯿﺪه Chanel و ﻋﻼﻣﺖ ﺗﺠﺎریLV لویی ویتون. این ﻧﻤﺎدهای مشهور ﻣﺘﺮادف ﺑﺎ ﻣﺪ ﻟﻮﮐﺲ ﺷﺪه‌اﻧﺪ و در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ دﯾﮕﺮ لوگو ﻗﺮﻣﺰ، ﺳﻔﯿﺪ و آﺑﯽ G شرکت ﮔﻮﭼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از برندهای اﺻﻠﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

بیشتر بخوانید اصول طراحی لوگو لباس و پوشاک : اصول طراحی لوگو سالن زیبایی
طراحی لوگو لباس و پوشاک

فاکتورهای طراحی لوگو لباس و پوشاک در سطح عالی

می توان اظهار کرد که طراحی لوگو پوشاک زمانی کامل و موفق است که شرایط زیر را داشته باشد:

 • ارتباط بین طرح لوگو و زمینه ای که برای آن طراحی شده است بااهمیت است.
 • شیوه طراحی لوگو بایستی دارای یک هماهنگی خاص در تمام داشته باشد و از یک تکنیک خاص استفاده شود.
 •  یک لوگو موفق باید بتواند به صورت قانونی در وب سایت ها و یا دیگر کارهای چاپی، چاپ و استفاده شود.
 • یک لوگو خوب و موفق باید بتواند با کذشت زمان خاص بودن خود را حفظ کند و بسته به شرایط مختلف سازگار و تکامل یافته باشد.
 • یک لوگو موفق باید این توانایی را داشته باشد که بدون تغییر در نماد یا مفهوم، در اندازه ها و سایز های مختلف و همچنین تمام رنگ و یا سیاه و سفید در آید.

طراحی لوگو لباس و پوشاک مردانه |  زنانه | بچگانه | لباس عروس

طراحی لوگو برای لباس ‌های مردانه و زنانه دارای تفاوت های اساسی است که به جنسیت ها و سلایق گوناگون اشاره دارد. در طراحی لوگوهای مردانه عواملی چون قدرت، اعتماد به ‌نفس و تصمیم ‌گیری قوی نمایش داده می شوند. لوگوهای مردانه غالبا از اشکال منظم، خطوط راست و یا زاویه دار بهره می برند این اشکال به واسطه انطباق با ایدئولوژی ‌های مردانه مثل قدرت، سختی و استقلال انتخاب می شوند. همچنین اغلب از رنگ های تیره مانند مشکی و سرمه ای در طراحی لوگو پوشاک مردانه استفاده می شود.

در طراحی لوگو لباس زنانه باید حتما روانشناسی خانم ها را دخیل کرد تا باعث تاثیرگذاری بیشتر ونیز انتقال بهتر حس شود. طراحی لوگو پوشاک زنانه، به دنبال ایجاد ارتباط با احساسات، زیبایی و زنانگی است. اغلب از رنگ‌ های روشن ‌تر و نرم‌ تر مانند بنفش ملایم، صورتی و آبی فیروزه ای در طراحی لوگو لباس زنانه بهره می ‌برند. اشکال گرد، منحنی و نرم به انتقال لطافت و زیبایی در این طراحی ‌ها کمک می کنند. طراحی لوگوی مناسب، با انتقال هویت و مفهوم مرتبط با جنسیت ‌های متفاوت، به برند این امکان را می دهد که در ذهن مخاطبان خود جا بگیرد و هم ‌زمان بازاری ویژه برای خود ایجاد کند.

طراحی لوگو لباس بچگانه باید هماهنگ با کودکان باشد. پس باید در انتخاب رنگ ها دقت ویژه ای داشت و لوگو را با رنگ های شاد و جذاب طراحی کرد تا جذاب تر باشد. برای طراحی لوگو لباس بچگانه از لوگوهای ترکیبی یا لوگوهای تصویری استفاده می کنند تا تاثیرگذاری آن بیشتر بوده و بهتر در ذهن مخاطب ماندگار شود.

 در طراحی لوگو لباس عروس تلاش می کنند از رنگ های فاخر مانند مشکی و بنفش که حس تجمل را منتقل میکنند بهره گرفته می شود و یا از رنگ سفید استفاده می کنند که تداعی کننده ی لباس عروس و مراسم عروسی است.

اصول طراحی لوگو لباس

در پایان!

یک ﻟﻮﮔﻮ لباس و پوشاک، ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ عالی می‌تواند اهمیت ﺑﺮﻧﺪ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ و ارﺗﺒﺎطی ﻗﻮی ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻫﺪف اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ. در ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﯾﮏ ﻟﻮﮔﻮ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ نامطلوب می‌تواند ﺑﺮ سابقه ﺑﺮﻧﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﮕﺬارد و ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن دائمی ﺷﻮد. پس ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻟﺒﺎس ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﺪﻣﺎت ﻃﺮاﺣﯽ ﻟﻮﮔﻮ حرفه‌ای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻟﻮﮔﻮﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﺛﺮ ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﭘﯿﺎم ﺑﺮﻧﺪ را ﻣﻨﺘﻘﻞ می‌نماید.

نقش آبرنگ بهترین موسسه در انجام طراحی لوگوی سایت برای کسب و کار شما است، با ما حرفه ای بدرخشید!

آدرس :

اصفهان ، خیابان اشراق شمالی ، نبش کوچه 5، مجتمع الهیه ، طبقه 4 ، واحد 401

شماره های تماس :

31323008-9 – 031
09132127209 ، 09132664095

فهرست مطالب این مقاله

LinkedIn
Twitter
Telegram
WhatsApp

برای دریافت مشاوره رایگان ، متناسب با سلیقه  و نیازتان از راه های ارتباطی زیر استفاده کنید:

تماس با مشاوران نقش آبرنگ

031-31323008

تماس با متخصص دیجیتال مارکتینگ

09132664095

تماس با متخصص طراحی و چاپ و تبلیغات محیطی

09132127209

برای برقراری ارتباط سریع در واتس اپ ، با انتخاب بخش مورد نظر پیام خود را ارسال کنید